Retningslinjer for kamper

Retningslinjer under kamp-arrangement

Det er for øyeblikket tillatt å spille kamper, men kun innenfor regionens grenser. Retningslinjer for gjennomføring av kamp-arrangement finnes delvis i NHFs Protokoll for barnehåndballen (kapittel 6) og delvis i Veileder for kamper og arrangement. De viktigste punktene for å gjennomføre kamper og arrangement er:

 • Ha kontroll på antall tilskuere- i Tjømehallen er det lov med maks 70 tilskuere

  • Nasjonale regler sier maks 200 personer i hallen. Dette gjelder spillere og publikum. Lagledere påført kamprapporten, dommere og andre funksjonærer regnes ikke som en del av deltakerantallet.

  • Lokalt har imidlertid Færder kommune satt øvre tak på antall tilskuere i Tjømehallen til 70. Her regnes hverken spillere, dommere, lagledere eller funksjonærer med. For seriekamper i Tjømehallen vil altså 70 tilskuere normalt være begrensningen.

 • Gode rutiner for renhold

  • Toaletter skal ha forsterket renhold og alle kontaktflater skal rengjøres hyppig. Garderober må vaskes mellom hvert lag, og det samme må innbytterbenker.

 • Registrering av alle personer som inngår i arrangementet

  • Klubben skal sørge for at det føres oversikt over ALLE som er tilstede ved arrangementet med fullt navn og mobilnummer. Spillere, lagledere og dommere registreres normalt via TA. Listen skal lagres i 10 dager og så makuleres.


Ved hjemmearrangementer skal klubben skal ha en arrangementsansvarlig/hallansvarlig som skal sikre at smittevernreglene og NHFs retningslinjer følges.


Videre gjelder følgende

 • Smittevernsreglene for trening gjelder også for kamp, dvs holde deg hjemme hvis du er syk, holde 1-avstand og praktisere god hånd- og hostehygiene.

 • 1-meters regelen skal overholdes alle andre steder enn på banen, under kamp og under oppvarming.

 • På tribunen skal 1-metersregelen overholdes av alle til enhver tid og i enhver retning. Dette gjelder også familiemedlemmer/husstandsmedlemmer, men små barn kan sitte sammen med foresatt.

 • Det skal også være 1 m avstand på innbytterbenk. Denne bør merkes med tape. Der det er mulig settes det inn ekstra benker/stoler.

 • Det skal være minst 1 m avstand mellom tidtaker og sekretær i sekretariat.

 • Spillere, lagledere og dommere skal ikke håndhilse

 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. For seniorkamper oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

 • Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

 • Sekretariatet skal ha papir tilgjengelig for mopping av banen. Dette kastes etter bruk. Dersom håndklær eller vanlig mopp benyttes, må dette vaskes før gjenbruk .

 • Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som alle andre og skal så langt det er mulig følge 1-meters regelen.

 • Garderobene er åpne for bruk forutsatt at dusjene ikke benyttes og at reglene om 1m avstand hele tiden opprettholdes. Arrangør må rengjøre kontaktflater før nytt lag kan ta garderoben i bruk.

 • Speakertjeneste skal opplyse om gjeldende retningslinjer for hallen, der dette er mulig.

 • Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:

  • Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.

  • Tørkepapir.

  • Engangsmopper eller papir til å tørke væske på banen ved behov.

  • Egnet sted til å kaste avfall


Kafeteria

 • Det er ikke tillatt med selvbetjening av kaffe, drikke eller mat. Alt skal serveres i porsjoner av de som betjener utsalgsstedet. Mat skal serveres i enkel innpakning.

 • Godt renhold og tilgjengelig håndsprit eller liknende skal være satt frem.

 • Vurder innholdet i utsalgsstedets meny, slik at det gjøres så enkelt som mulig å overholde smittevern.

 • Vurder plassering av utsalgsstedet med hensyn til å unngå opphopning av mennesker, og at det ikke hindrer inngang og utgang til spilleflatene, tribune og inngangspartiet til hallen.

 • Legg til rette for kontaktløs betaling via kort eller telefon.


Detaljerte dugnadsinstrukser for arrangement/sekretariat/kiosk/billett finnes her