Retningslinjer for trenere oppmenn og styre

Retningslinjer for trenere, oppmenn, dommere og styre

Disse retningslinjene gjelder i tillegg til retningslinjene for treninger og omhandler hva trenere/ledere i Tjøme Håndball må passe på i trenings- og kamphverdagen, samt hvilke rutiner som skal følges ved et eventuelt smitteutbrudd i klubben.

Ansvar under treninger

 1. I følge Færder kommunes Retningslinjer for leie av idrettshaller skal det alltid være en trener eller leder over 18 år til stede i hallen under treninger for å ha tilsyn med spillerne. Denne personen skal også påse at smittevernsreglene følges, og den skal være den siste som forlater hallen etter trening/arrangement.

 2. Trener/leder skal påse at spillerne vasker hender på vei inn og ut av hallen og at nødvendig avstand holdes før under og etter treninga. Hvis en spiller virker syk eller har Covid-19-relaterte symptomer, så skal foresatte kontaktes og spilleren sendes hjem.

 3. Trener/leder har ansvar for at ingen utenforstående oppholder seg inne i hallen. Foresatte til barn på håndballskolen (6-9 år) kan allikevel være på til stede på de første treningene når barnet starter med håndball.

 4. Trener/leder skal føre deltagerliste for alle treninger og kamper. Klubben anbefaler Spond som et enkelt og ryddig verktøy til dette. Hvis foresatte til barn på håndballskolen er til stede under treninger, så skal disse også noteres ned. Listene skal oppbevares i minst 10 dager for å forenkle eventuell smittesporing.

 5. Trener/leder må passe på at man maksimum er 20 personer i en treningsgruppe (eksklusive trener(e)). Hvis det kommer flere enn 20 på trening, så må spillerne deles i to grupper. Gruppene må holdes adskilt, f eks på hver sin banehalvdel med kjeglerekke på midtbanen, og de må enkeltvis og samlet overholde smittevernrådene.

 6. Trener/leder må sørge for at kontaktpunkter (dørhåndtak, lysbrytere,...) rengjøres før og etter trening. Hvis et lag bruker garderobene, så må trener/leder sørge for at kontaktpunkter vaskes også her.

 7. Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Trener/leder vurderer også hvorvidt fellesutstyr må rengjøres etter trening. Utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, bør rengjøres ofte. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Felles klister/klisterfjerner kan brukes så lenge man er nøye med håndhygiene.

Trener/laglederes ansvar ved kamper

 1. Trener/leder har ansvar for å føre spillere og lagledere inn i kamptroppen i TA i god tid før kamp. Dette brukes til smittesporing.

 2. Trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for kampen man skal delta på. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.

 3. Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.

 4. Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.

 5. Før bortekamper kan trener/leder sjekke Retningslinjer for hallene i Region Sør for å se om garderobene i hallen du skal til er åpne og om det er mulighet for innendørs oppvarming. Det kan uansett være lurt om spillerne kommer ferdig skiftet.

 6. Banedagboka kan fortelle deg hvor lang tid du har på banen før kamp slik at du hvis nødvendig kan forberede deg på en kreativ oppvarming på liten flate.

 7. Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.

 8. Trener/leder må sørge for at reise til/fra kamp foregår etter gjeldende smittevernregler.

Ansvar for informasjon og opplæring

 1. Alle trenere/ledere/styremedlemmer skal gjennomgå NIFs koronavettkurs.

 2. Klubben har ansvar for å oppfordre spillere (født 2007 og tidligere) til å gjennomføre NIFs koronavettkurs.

 3. Klubben har ansvar for å gi foresatte og spillere informasjon/opplæring i NHF og klubbens retningslinjer knyttet til Covid-19.

Rutiner ved smitteutbrudd

Ved et smitteutbrudd så skal følgende rutiner følges:

 • Hvis en spiller, trener eller person i støtteapparatet eller en av disses nærkontakter får påvist Covid-19, eller ved mistanke om smitte, så må utøveren/treneren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lagets trener.

 • Treneren kontakter Tjøme Håndball v/leder Christine Louise Reiss-Jacobsen. Denne kontakten skal skje både muntlig og skriftlig og skal inkludere en liste over deltakere på treningene de siste 10 dagene med relevant kontaktinformasjon.

 • Klubben v/leder kontakter så kommuneoverlegen med underlag for smittesporing (oppmøteliste fra treninger, kamper og arrangement). Kommuneoverlegen vil gjøre vurderinger og fastsette videre tiltak for enkeltpersoner og laget. Klubben/laget retter seg etter og gjennomfører sin del av påleggene fra kommunelegen.

 • Klubben skal eventuelt være behjelpelig med å kontakte øvrige spillere/foresatte/trenere/støtteapparat på det aktuelle laget og informere om smittetilfellet.

 • Klubben skal orientere kampmotstandere laget har møtt de siste 10 dagene, samt Norges Håndballforbund Region Sør som vil varsle dommere i de aktuelle kampene.

Klubben skal for øvrig følge retningslinjene som er beskrevet i kapittel 2.2 Andre tiltak og kapittel 4.0 Smittescenarioer i NHFs Protokoll for barne- og ungdomshåndballen. Ved et smitteutbrudd bør disse kildene sjekkes for evt ny informasjon.